โรงเรียนวัดวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 14 4 19 5 0 70
ร้อยละ 12.50 % 3.57 % 16.96 % 4.46 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 14 6 22 5 0 93
ร้อยละ 10.00 % 4.29 % 15.71 % 3.57 % 0.00 % 66.43 %

140 : 14 , 6 , 22 , 5 , 0 , 93...10.00 , 4.29 , 15.71 , 3.57 , 0.00 , 66.43 = 47 : 33.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 33.57%

Powered By www.thaieducation.net