โรงเรียนวัดวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 1 5 3 0 29
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 12.50 % 7.50 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 4 16 1 0 83
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 14.55 % 0.91 % 0.00 % 75.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 8 5 21 4 0 112
ร้อยละ 5.33 % 3.33 % 14.00 % 2.67 % 0.00 % 74.67 %

150 : 8 , 5 , 21 , 4 , 0 , 112...5.33 , 3.33 , 14.00 , 2.67 , 0.00 , 74.67 = 38 : 25.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net