โรงเรียนวัดวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 13 5 13 5 0 74
ร้อยละ 11.82 % 4.55 % 11.82 % 4.55 % 0.00 % 67.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 13 7 14 5 0 107
ร้อยละ 8.90 % 4.79 % 9.59 % 3.42 % 0.00 % 73.29 %

146 : 13 , 7 , 14 , 5 , 0 , 107...8.90 , 4.79 , 9.59 , 3.42 , 0.00 , 73.29 = 39 : 26.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.71%

Powered By www.thaieducation.net