โรงเรียนบ้านสวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 12
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 7 0 5 5 1 47
ร้อยละ 10.77 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 1.54 % 72.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 10 2 5 6 1 59
ร้อยละ 12.05 % 2.41 % 6.02 % 7.23 % 1.20 % 71.08 %

83 : 10 , 2 , 5 , 6 , 1 , 59...12.05 , 2.41 , 6.02 , 7.23 , 1.20 , 71.08 = 24 : 28.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92%

Powered By www.thaieducation.net