โรงเรียนบ้านสวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 2 0 2 0 9
ร้อยละ 27.78 % 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 10 0 5 6 1 43
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 7.69 % 9.23 % 1.54 % 66.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 15 2 5 8 1 52
ร้อยละ 18.07 % 2.41 % 6.02 % 9.64 % 1.20 % 62.65 %

83 : 15 , 2 , 5 , 8 , 1 , 52...18.07 , 2.41 , 6.02 , 9.64 , 1.20 , 62.65 = 31 : 37.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 37.35%

Powered By www.thaieducation.net