โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 9 5 2 2 2 40
ร้อยละ 15.00 % 8.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 21 4 15 5 26 152
ร้อยละ 9.42 % 1.79 % 6.73 % 2.24 % 11.66 % 68.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 30 9 17 7 28 192
ร้อยละ 10.60 % 3.18 % 6.01 % 2.47 % 9.89 % 67.84 %

283 : 30 , 9 , 17 , 7 , 28 , 192...10.60 , 3.18 , 6.01 , 2.47 , 9.89 , 67.84 = 91 : 32.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.16%

Powered By www.thaieducation.net