โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 10 5 2 2 2 38
ร้อยละ 16.95 % 8.47 % 3.39 % 3.39 % 3.39 % 64.41 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 22 4 15 5 26 150
ร้อยละ 9.91 % 1.80 % 6.76 % 2.25 % 11.71 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 32 9 17 7 28 188
ร้อยละ 11.39 % 3.20 % 6.05 % 2.49 % 9.96 % 66.90 %

281 : 32 , 9 , 17 , 7 , 28 , 188...11.39 , 3.20 , 6.05 , 2.49 , 9.96 , 66.90 = 93 : 33.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10%

Powered By www.thaieducation.net