โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 8 2 4 2 2 60
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 5.13 % 2.56 % 2.56 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 19 4 12 6 25 176
ร้อยละ 7.85 % 1.65 % 4.96 % 2.48 % 10.33 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 27 6 16 8 27 236
ร้อยละ 8.44 % 1.88 % 5.00 % 2.50 % 8.44 % 73.75 %

320 : 27 , 6 , 16 , 8 , 27 , 236...8.44 , 1.88 , 5.00 , 2.50 , 8.44 , 73.75 = 84 : 26.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25%

Powered By www.thaieducation.net