โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 12 4 6 4 3 49
ร้อยละ 15.38 % 5.13 % 7.69 % 5.13 % 3.85 % 62.82 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 25 6 18 8 42 143
ร้อยละ 10.33 % 2.48 % 7.44 % 3.31 % 17.36 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 37 10 24 12 45 192
ร้อยละ 11.56 % 3.13 % 7.50 % 3.75 % 14.06 % 60.00 %

320 : 37 , 10 , 24 , 12 , 45 , 192...11.56 , 3.13 , 7.50 , 3.75 , 14.06 , 60.00 = 128 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net