โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 0 19 36 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 34.55 % 65.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 28 21 40 26 23 33
ร้อยละ 16.37 % 12.28 % 23.39 % 15.20 % 13.45 % 19.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 28 40 76 26 23 33
ร้อยละ 12.39 % 17.70 % 33.63 % 11.50 % 10.18 % 14.60 %

226 : 28 , 40 , 76 , 26 , 23 , 33...12.39 , 17.70 , 33.63 , 11.50 , 10.18 , 14.60 = 193 : 85.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 85.40%

Powered By www.thaieducation.net