โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 0 6 5 6 34
ร้อยละ 8.93 % 0.00 % 10.71 % 8.93 % 10.71 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 0 10 33 5 1 127
ร้อยละ 0.00 % 5.68 % 18.75 % 2.84 % 0.57 % 72.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 5 10 39 10 7 161
ร้อยละ 2.16 % 4.31 % 16.81 % 4.31 % 3.02 % 69.40 %

232 : 5 , 10 , 39 , 10 , 7 , 161...2.16 , 4.31 , 16.81 , 4.31 , 3.02 , 69.40 = 71 : 30.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60%

Powered By www.thaieducation.net