โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 5 2 5 0 0 99
ร้อยละ 4.50 % 1.80 % 4.50 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
455
จำนวน(คน) 8 5 21 0 0 421
ร้อยละ 1.76 % 1.10 % 4.62 % 0.00 % 0.00 % 92.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
147
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 138
ร้อยละ 1.36 % 1.36 % 3.40 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 713 คน
จำนวน(คน) 15 9 31 0 0 658
ร้อยละ 2.10 % 1.26 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 92.29 %

566 : 13 , 7 , 26 , 0 , 0 , 520...2.30 , 1.24 , 4.59 , 0.00 , 0.00 , 91.87 = 46 : 8.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 713 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71%

Powered By www.thaieducation.net