โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 5 2 5 0 0 99
ร้อยละ 4.50 % 1.80 % 4.50 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
455
จำนวน(คน) 15 5 32 0 0 403
ร้อยละ 3.30 % 1.10 % 7.03 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
147
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 138
ร้อยละ 1.36 % 1.36 % 3.40 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 713 คน
จำนวน(คน) 22 9 42 0 0 640
ร้อยละ 3.09 % 1.26 % 5.89 % 0.00 % 0.00 % 89.76 %

566 : 20 , 7 , 37 , 0 , 0 , 502...3.53 , 1.24 , 6.54 , 0.00 , 0.00 , 88.69 = 64 : 11.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 713 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24%

Powered By www.thaieducation.net