โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
155
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 153
ร้อยละ 0.65 % 0.00 % 0.65 % 0.00 % 0.00 % 98.71 %
ระดับประถมศึกษา
448
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 441
ร้อยละ 0.67 % 0.22 % 0.67 % 0.00 % 0.00 % 98.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
178
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 172
ร้อยละ 0.00 % 1.12 % 2.25 % 0.00 % 0.00 % 96.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 781 คน
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 766
ร้อยละ 0.51 % 0.38 % 1.02 % 0.00 % 0.00 % 98.08 %

603 : 4 , 1 , 4 , 0 , 0 , 594...0.66 , 0.17 , 0.66 , 0.00 , 0.00 , 98.51 = 9 : 1.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 781 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92%

Powered By www.thaieducation.net