โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
156
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 154
ร้อยละ 0.64 % 0.00 % 0.64 % 0.00 % 0.00 % 98.72 %
ระดับประถมศึกษา
445
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 434
ร้อยละ 0.67 % 0.67 % 1.12 % 0.00 % 0.00 % 97.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
180
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 176
ร้อยละ 0.56 % 0.56 % 1.11 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 781 คน
จำนวน(คน) 5 4 8 0 0 764
ร้อยละ 0.64 % 0.51 % 1.02 % 0.00 % 0.00 % 97.82 %

601 : 4 , 3 , 6 , 0 , 0 , 588...0.67 , 0.50 , 1.00 , 0.00 , 0.00 , 97.84 = 13 : 2.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 781 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.18%

Powered By www.thaieducation.net