โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
155
จำนวน(คน) 3 1 4 3 3 141
ร้อยละ 1.94 % 0.65 % 2.58 % 1.94 % 1.94 % 90.97 %
ระดับประถมศึกษา
466
จำนวน(คน) 12 9 10 5 25 405
ร้อยละ 2.58 % 1.93 % 2.15 % 1.07 % 5.36 % 86.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
203
จำนวน(คน) 5 2 5 6 5 180
ร้อยละ 2.46 % 0.99 % 2.46 % 2.96 % 2.46 % 88.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 824 คน
จำนวน(คน) 20 12 19 14 33 726
ร้อยละ 2.43 % 1.46 % 2.31 % 1.70 % 4.00 % 88.11 %

621 : 15 , 10 , 14 , 8 , 28 , 546...2.42 , 1.61 , 2.25 , 1.29 , 4.51 , 87.92 = 75 : 12.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 824 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89%

Powered By www.thaieducation.net