โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
155
จำนวน(คน) 3 1 4 4 3 140
ร้อยละ 1.94 % 0.65 % 2.58 % 2.58 % 1.94 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
466
จำนวน(คน) 14 14 10 6 28 394
ร้อยละ 3.00 % 3.00 % 2.15 % 1.29 % 6.01 % 84.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
203
จำนวน(คน) 5 2 5 7 3 181
ร้อยละ 2.46 % 0.99 % 2.46 % 3.45 % 1.48 % 89.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 824 คน
จำนวน(คน) 22 17 19 17 34 715
ร้อยละ 2.67 % 2.06 % 2.31 % 2.06 % 4.13 % 86.77 %

621 : 17 , 15 , 14 , 10 , 31 , 534...2.74 , 2.42 , 2.25 , 1.61 , 4.99 , 85.99 = 87 : 14.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 824 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23%

Powered By www.thaieducation.net