โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 4 0 0 0 36
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 6 0 0 0 92
ร้อยละ 7.55 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 14 10 0 0 0 128
ร้อยละ 9.21 % 6.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

152 : 14 , 10 , 0 , 0 , 0 , 128...9.21 , 6.58 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 84.21 = 24 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net