โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 12 2 0 14 0 24
ร้อยละ 23.08 % 3.85 % 0.00 % 26.92 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 9 2 0 6 0 87
ร้อยละ 8.65 % 1.92 % 0.00 % 5.77 % 0.00 % 83.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 21 4 0 20 0 111
ร้อยละ 13.46 % 2.56 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 71.15 %

156 : 21 , 4 , 0 , 20 , 0 , 111...13.46 , 2.56 , 0.00 , 12.82 , 0.00 , 71.15 = 45 : 28.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net