โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 13 8 0 0 0 51
ร้อยละ 18.06 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 14 15 15 6 0 48
ร้อยละ 14.29 % 15.31 % 15.31 % 6.12 % 0.00 % 48.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 27 23 15 6 0 99
ร้อยละ 15.88 % 13.53 % 8.82 % 3.53 % 0.00 % 58.24 %

170 : 27 , 23 , 15 , 6 , 0 , 99...15.88 , 13.53 , 8.82 , 3.53 , 0.00 , 58.24 = 71 : 41.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76%

Powered By www.thaieducation.net