โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 13 8 0 0 0 50
ร้อยละ 18.31 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.42 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 15 15 6 0 49
ร้อยละ 14.14 % 15.15 % 15.15 % 6.06 % 0.00 % 49.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 27 23 15 6 0 99
ร้อยละ 15.88 % 13.53 % 8.82 % 3.53 % 0.00 % 58.24 %

170 : 27 , 23 , 15 , 6 , 0 , 99...15.88 , 13.53 , 8.82 , 3.53 , 0.00 , 58.24 = 71 : 41.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76%

Powered By www.thaieducation.net