โรงเรียนสมสรร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 0 4 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 0 0 0 3 5 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.00 % 8.33 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 0 2 2 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.41 % 7.41 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 9 7 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.65 % 6.73 % 84.62 %

77 : 0 , 0 , 0 , 7 , 5 , 65...0.00 , 0.00 , 0.00 , 9.09 , 6.49 , 84.42 = 12 : 15.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net