โรงเรียนสมสรร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 8
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 52
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 23
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 6 6 6 6 6 83
ร้อยละ 5.31 % 5.31 % 5.31 % 5.31 % 5.31 % 73.45 %

80 : 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 60...5.00 , 5.00 , 5.00 , 5.00 , 5.00 , 75.00 = 20 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.55%

Powered By www.thaieducation.net