โรงเรียนสมสรร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 2 3 5 4
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 16.67 % 27.78 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 3 2 2 5 48
ร้อยละ 3.23 % 4.84 % 3.23 % 3.23 % 8.06 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 22
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 7 7 6 7 12 74
ร้อยละ 6.19 % 6.19 % 5.31 % 6.19 % 10.62 % 65.49 %

80 : 4 , 5 , 4 , 5 , 10 , 52...5.00 , 6.25 , 5.00 , 6.25 , 12.50 , 65.00 = 28 : 35.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.51%

Powered By www.thaieducation.net