โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 33
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 4 12 5 2 76
ร้อยละ 6.60 % 3.77 % 11.32 % 4.72 % 1.89 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 28
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 6 16 6 2 137
ร้อยละ 6.18 % 3.37 % 8.99 % 3.37 % 1.12 % 76.97 %

144 : 8 , 5 , 14 , 6 , 2 , 109...5.56 , 3.47 , 9.72 , 4.17 , 1.39 , 75.69 = 35 : 24.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net