โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 36
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 4 12 5 2 76
ร้อยละ 6.60 % 3.77 % 11.32 % 4.72 % 1.89 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 25
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 6 16 6 2 137
ร้อยละ 6.18 % 3.37 % 8.99 % 3.37 % 1.12 % 76.97 %

147 : 8 , 5 , 14 , 6 , 2 , 112...5.44 , 3.40 , 9.52 , 4.08 , 1.36 , 76.19 = 35 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net