โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 35
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 4 14 5 2 73
ร้อยละ 7.55 % 3.77 % 13.21 % 4.72 % 1.89 % 68.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 24
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 13 6 18 7 2 132
ร้อยละ 7.30 % 3.37 % 10.11 % 3.93 % 1.12 % 74.16 %

147 : 10 , 5 , 16 , 6 , 2 , 108...6.80 , 3.40 , 10.88 , 4.08 , 1.36 , 73.47 = 39 : 26.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.84%

Powered By www.thaieducation.net