โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 3 4 2 3 37
ร้อยละ 3.92 % 5.88 % 7.84 % 3.92 % 5.88 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 6 4 10 5 3 78
ร้อยละ 5.66 % 3.77 % 9.43 % 4.72 % 2.83 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 2 2 1 0 26
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 9 9 16 8 6 141
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 8.47 % 4.23 % 3.17 % 74.60 %

157 : 8 , 7 , 14 , 7 , 6 , 115...5.10 , 4.46 , 8.92 , 4.46 , 3.82 , 73.25 = 42 : 26.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40%

Powered By www.thaieducation.net