โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 5 5 3 4 31
ร้อยละ 5.88 % 9.80 % 9.80 % 5.88 % 7.84 % 60.78 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 5 9 5 3 77
ร้อยละ 6.60 % 4.72 % 8.49 % 4.72 % 2.83 % 72.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 26
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 11 11 17 9 7 134
ร้อยละ 5.82 % 5.82 % 8.99 % 4.76 % 3.70 % 70.90 %

157 : 10 , 10 , 14 , 8 , 7 , 108...6.37 , 6.37 , 8.92 , 5.10 , 4.46 , 68.79 = 49 : 31.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10%

Powered By www.thaieducation.net