โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 5 5 3 4 33
ร้อยละ 5.66 % 9.43 % 9.43 % 5.66 % 7.55 % 62.26 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 5 9 5 3 84
ร้อยละ 6.19 % 4.42 % 7.96 % 4.42 % 2.65 % 74.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 2 1 1 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 10 12 15 9 7 143
ร้อยละ 5.10 % 6.12 % 7.65 % 4.59 % 3.57 % 72.96 %

166 : 10 , 10 , 14 , 8 , 7 , 117...6.02 , 6.02 , 8.43 , 4.82 , 4.22 , 70.48 = 49 : 29.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 27.04%

Powered By www.thaieducation.net