โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 4 5 4 4 31
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 9.62 % 7.69 % 7.69 % 59.62 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 8 10 4 3 82
ร้อยละ 5.31 % 7.08 % 8.85 % 3.54 % 2.65 % 72.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 2 1 1 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 10 14 16 9 7 139
ร้อยละ 5.13 % 7.18 % 8.21 % 4.62 % 3.59 % 71.28 %

165 : 10 , 12 , 15 , 8 , 7 , 113...6.06 , 7.27 , 9.09 , 4.85 , 4.24 , 68.48 = 52 : 31.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.72%

Powered By www.thaieducation.net