โรงเรียนบ้านนาตำเสา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 41
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 30 4 12 0 0 118
ร้อยละ 18.29 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 71.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 32 7 13 0 0 159
ร้อยละ 15.17 % 3.32 % 6.16 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %

211 : 32 , 7 , 13 , 0 , 0 , 159...15.17 , 3.32 , 6.16 , 0.00 , 0.00 , 75.36 = 52 : 24.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64%

Powered By www.thaieducation.net