โรงเรียนบ้านนาตำเสา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 10 6 1 2 0 26
ร้อยละ 22.22 % 13.33 % 2.22 % 4.44 % 0.00 % 57.78 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 19 8 10 1 0 120
ร้อยละ 12.03 % 5.06 % 6.33 % 0.63 % 0.00 % 75.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 29 14 11 3 0 146
ร้อยละ 14.29 % 6.90 % 5.42 % 1.48 % 0.00 % 71.92 %

203 : 29 , 14 , 11 , 3 , 0 , 146...14.29 , 6.90 , 5.42 , 1.48 , 0.00 , 71.92 = 57 : 28.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.08%

Powered By www.thaieducation.net