โรงเรียนบ้านนาตำเสา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 9 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 17.31 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 9 9 10 0 0 121
ร้อยละ 6.04 % 6.04 % 6.71 % 0.00 % 0.00 % 81.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 9 18 14 0 0 160
ร้อยละ 4.48 % 8.96 % 6.97 % 0.00 % 0.00 % 79.60 %

201 : 9 , 18 , 14 , 0 , 0 , 160...4.48 , 8.96 , 6.97 , 0.00 , 0.00 , 79.60 = 41 : 20.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40%

Powered By www.thaieducation.net