โรงเรียนบ้านนาตำเสา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 9 5 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 16.98 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 73.58 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 6 10 13 1 1 122
ร้อยละ 3.92 % 6.54 % 8.50 % 0.65 % 0.65 % 79.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 6 19 18 1 1 161
ร้อยละ 2.91 % 9.22 % 8.74 % 0.49 % 0.49 % 78.16 %

206 : 6 , 19 , 18 , 1 , 1 , 161...2.91 , 9.22 , 8.74 , 0.49 , 0.49 , 78.16 = 45 : 21.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84%

Powered By www.thaieducation.net