โรงเรียนบ้านนาตำเสา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 4 8 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 17 15 11 0 0 120
ร้อยละ 10.43 % 9.20 % 6.75 % 0.00 % 0.00 % 73.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 17 19 19 0 0 160
ร้อยละ 7.91 % 8.84 % 8.84 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %

215 : 17 , 19 , 19 , 0 , 0 , 160...7.91 , 8.84 , 8.84 , 0.00 , 0.00 , 74.42 = 55 : 25.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58%

Powered By www.thaieducation.net