โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 22
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 6 13 0 0 87
ร้อยละ 2.75 % 5.50 % 11.93 % 0.00 % 0.00 % 79.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 5 7 16 0 0 109
ร้อยละ 3.65 % 5.11 % 11.68 % 0.00 % 0.00 % 79.56 %

137 : 5 , 7 , 16 , 0 , 0 , 109...3.65 , 5.11 , 11.68 , 0.00 , 0.00 , 79.56 = 28 : 20.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44%

Powered By www.thaieducation.net