โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 23
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 6 11 0 0 87
ร้อยละ 2.80 % 5.61 % 10.28 % 0.00 % 0.00 % 81.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 5 7 14 0 0 110
ร้อยละ 3.68 % 5.15 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 80.88 %

136 : 5 , 7 , 14 , 0 , 0 , 110...3.68 , 5.15 , 10.29 , 0.00 , 0.00 , 80.88 = 26 : 19.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

Powered By www.thaieducation.net