โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 2 2 1 16
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 8.33 % 8.33 % 4.17 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 0 0 12 1 11 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.24 % 1.02 % 11.22 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 2 1 14 3 12 90
ร้อยละ 1.64 % 0.82 % 11.48 % 2.46 % 9.84 % 73.77 %

122 : 2 , 1 , 14 , 3 , 12 , 90...1.64 , 0.82 , 11.48 , 2.46 , 9.84 , 73.77 = 32 : 26.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.23%

Powered By www.thaieducation.net