โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 2 2 1 14
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 9.09 % 9.09 % 4.55 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 0 0 11 0 10 72
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.83 % 0.00 % 10.75 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 2 1 13 2 11 86
ร้อยละ 1.74 % 0.87 % 11.30 % 1.74 % 9.57 % 74.78 %

115 : 2 , 1 , 13 , 2 , 11 , 86...1.74 , 0.87 , 11.30 , 1.74 , 9.57 , 74.78 = 29 : 25.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.22%

Powered By www.thaieducation.net