โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 3 12 3 13 59
ร้อยละ 4.26 % 3.19 % 12.77 % 3.19 % 13.83 % 62.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 6 4 12 3 13 79
ร้อยละ 5.13 % 3.42 % 10.26 % 2.56 % 11.11 % 67.52 %

117 : 6 , 4 , 12 , 3 , 13 , 79...5.13 , 3.42 , 10.26 , 2.56 , 11.11 , 67.52 = 38 : 32.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.48%

Powered By www.thaieducation.net