โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 14 9 1 0 4 61
ร้อยละ 15.73 % 10.11 % 1.12 % 0.00 % 4.49 % 68.54 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 19 20 31 0 9 228
ร้อยละ 6.19 % 6.51 % 10.10 % 0.00 % 2.93 % 74.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 2 0 14 0 2 82
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 14.00 % 0.00 % 2.00 % 82.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 496 คน
จำนวน(คน) 35 29 46 0 15 371
ร้อยละ 7.06 % 5.85 % 9.27 % 0.00 % 3.02 % 74.80 %

396 : 33 , 29 , 32 , 0 , 13 , 289...8.33 , 7.32 , 8.08 , 0.00 , 3.28 , 72.98 = 107 : 27.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 496 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20%

Powered By www.thaieducation.net