โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 14 16 8 8 3 41
ร้อยละ 15.56 % 17.78 % 8.89 % 8.89 % 3.33 % 45.56 %
ระดับประถมศึกษา
314
จำนวน(คน) 40 35 47 21 22 149
ร้อยละ 12.74 % 11.15 % 14.97 % 6.69 % 7.01 % 47.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 6 8 29 3 5 52
ร้อยละ 5.83 % 7.77 % 28.16 % 2.91 % 4.85 % 50.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 60 59 84 32 30 242
ร้อยละ 11.83 % 11.64 % 16.57 % 6.31 % 5.92 % 47.73 %

404 : 54 , 51 , 55 , 29 , 25 , 190...13.37 , 12.62 , 13.61 , 7.18 , 6.19 , 47.03 = 214 : 52.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27%

Powered By www.thaieducation.net