โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 11 10 7 2 0 73
ร้อยละ 10.68 % 9.71 % 6.80 % 1.94 % 0.00 % 70.87 %
ระดับประถมศึกษา
305
จำนวน(คน) 19 40 40 4 2 200
ร้อยละ 6.23 % 13.11 % 13.11 % 1.31 % 0.66 % 65.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 12 12 0 0 0 75
ร้อยละ 12.12 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 42 62 47 6 2 348
ร้อยละ 8.28 % 12.23 % 9.27 % 1.18 % 0.39 % 68.64 %

408 : 30 , 50 , 47 , 6 , 2 , 273...7.35 , 12.25 , 11.52 , 1.47 , 0.49 , 66.91 = 135 : 33.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 31.36%

Powered By www.thaieducation.net