โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 15 18 7 2 0 61
ร้อยละ 14.56 % 17.48 % 6.80 % 1.94 % 0.00 % 59.22 %
ระดับประถมศึกษา
305
จำนวน(คน) 16 46 36 4 2 201
ร้อยละ 5.25 % 15.08 % 11.80 % 1.31 % 0.66 % 65.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 12 1 14 0 0 72
ร้อยละ 12.12 % 1.01 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 43 65 57 6 2 334
ร้อยละ 8.48 % 12.82 % 11.24 % 1.18 % 0.39 % 65.88 %

408 : 31 , 64 , 43 , 6 , 2 , 262...7.60 , 15.69 , 10.54 , 1.47 , 0.49 , 64.22 = 146 : 35.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12%

Powered By www.thaieducation.net