โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 15 15 7 1 0 64
ร้อยละ 14.71 % 14.71 % 6.86 % 0.98 % 0.00 % 62.75 %
ระดับประถมศึกษา
303
จำนวน(คน) 20 48 36 4 2 193
ร้อยละ 6.60 % 15.84 % 11.88 % 1.32 % 0.66 % 63.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 14 1 16 0 0 68
ร้อยละ 14.14 % 1.01 % 16.16 % 0.00 % 0.00 % 68.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 49 64 59 5 2 325
ร้อยละ 9.72 % 12.70 % 11.71 % 0.99 % 0.40 % 64.48 %

405 : 35 , 63 , 43 , 5 , 2 , 257...8.64 , 15.56 , 10.62 , 1.23 , 0.49 , 63.46 = 148 : 36.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 35.52%

Powered By www.thaieducation.net