โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 15 15 7 1 0 65
ร้อยละ 14.56 % 14.56 % 6.80 % 0.97 % 0.00 % 63.11 %
ระดับประถมศึกษา
305
จำนวน(คน) 20 48 36 4 2 195
ร้อยละ 6.56 % 15.74 % 11.80 % 1.31 % 0.66 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 14 1 16 0 0 68
ร้อยละ 14.14 % 1.01 % 16.16 % 0.00 % 0.00 % 68.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 49 64 59 5 2 328
ร้อยละ 9.66 % 12.62 % 11.64 % 0.99 % 0.39 % 64.69 %

408 : 35 , 63 , 43 , 5 , 2 , 260...8.58 , 15.44 , 10.54 , 1.23 , 0.49 , 63.73 = 148 : 36.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 35.31%

Powered By www.thaieducation.net