โรงเรียนบ้านควนประ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 0 4 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 86.49 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 0 1 4 4 0 100
ร้อยละ 0.00 % 0.92 % 3.67 % 3.67 % 0.00 % 91.74 %

109 : 0 , 1 , 4 , 4 , 0 , 100...0.00 , 0.92 , 3.67 , 3.67 , 0.00 , 91.74 = 9 : 8.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26%

Powered By www.thaieducation.net