โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 10 3 0 2 0 28
ร้อยละ 23.26 % 6.98 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 18 0 21 1 0 95
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 15.56 % 0.74 % 0.00 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 11 0 10 0 0 49
ร้อยละ 15.71 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 39 3 31 3 0 172
ร้อยละ 15.73 % 1.21 % 12.50 % 1.21 % 0.00 % 69.35 %

178 : 28 , 3 , 21 , 3 , 0 , 123...15.73 , 1.69 , 11.80 , 1.69 , 0.00 , 69.10 = 55 : 30.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65%

Powered By www.thaieducation.net