โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 12 6 3 6 0 16
ร้อยละ 27.91 % 13.95 % 6.98 % 13.95 % 0.00 % 37.21 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 25 1 30 1 0 78
ร้อยละ 18.52 % 0.74 % 22.22 % 0.74 % 0.00 % 57.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 14 0 18 0 0 38
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 25.71 % 0.00 % 0.00 % 54.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 51 7 51 7 0 132
ร้อยละ 20.56 % 2.82 % 20.56 % 2.82 % 0.00 % 53.23 %

178 : 37 , 7 , 33 , 7 , 0 , 94...20.79 , 3.93 , 18.54 , 3.93 , 0.00 , 52.81 = 84 : 47.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77%

Powered By www.thaieducation.net